Bruk av enhver tjeneste levert av HUSFOTOGRAF (Knipzet AS) er underlagt betingelsene som beskrevet på denne siden.

Levering

Digitale bilder/tegninger leveres via epost eller nedlastingsside på internett, med oppløsning tilpasset avtalt bruk av fotografiet. Bildene leveres i JPEG-format om ikke annet er avtalt. Originalfiler/RAW leveres ikke til kunden uten særskilt avtale. For andre leveringsmetoder, f.eks på minnebrikke eller personlig levering, vil det tilkomme leveringstillegg.

Bruk av bilder/tegninger

Bildene skal kun brukes til det avtalte formål (annonsering for salg/utleie) og bestiller gis ikke eksklusivitet, det vil si at fotografen kan selge samme fotografi til andre kunder. Ved bruk som ikke er avtalt på forhånd belastes et ekstra gebyr på 100 % av kjøpesummen for fotografiet.

Kjøp av et fotografi til en (spesifisert) hjemmeside, f.eks en utbygger, borettslag, eiendomsselskap, meglerhus osv. gir rett til å bruke fotografiet et ubegrenset antall ganger på samme hjemmeside, for eksempel i flere forskjellige nyhetssaker og på flere undersider. Ved bruk i flere sammenhenger, for eksempel på to forskjellige hjemmesider, gis 50 % rabatt på bruk utover den dyreste plasseringen. Hvis bestiller er et reklamebyrå eller annet firma/person som kjøper fotografiene til bruk for en kunde, samtykker bestiller at kun kunder som samtykker til denne avtalen kan få benytte fotografiene og at både bestillers og dets kunders bruk av bildene må være avtalt på forhånd for å være gyldig.

Brudd på denne avtalen er belagt med vederlags- og erstatningsansvar, jf. åndsverksloven § 81.

Bruksrett og brukstid

 • Bestiller har tilgang til og rett til å bruke fotografiet frem til objektet er solgt/utleid og formål oppnådd. Maks 6 mnd.
 • Ny eier/leietager har ikke rett til videre bruk av fotografier/plantegninger levert av HUSFOTOGRAF (Knipzet AS).
 • Ønsker bestiller å bruke fotografier/plantegninger på nytt, etter oppnådd formål, skal dette avtales direkte med HUSFOTOGRAF (Knipzet AS) før bruk.
 • Utgiver/forlegger/bruker vil holdes erstatningpliktig for bruk av fotografiet, uavhengig av hvem som har gitt tillatelse til bruken. Eventuell tvist om økonomisk vederlag løses mellom utgiver og den som har distribuert fotografiet til bruk.
 • HUSFOTOGRAF (Knipzet AS) blander seg ikke i tvister/misforståelser/uenigheter mellom to eller flere eksterne parter.

Bestiller skal vise aktsomhet ved bruk av fotografiene, slik at det ikke skjer til skade for og/eller krenker eventuelt avbildede personer.

Det er forbudt å:

 • Videredistribuere, lisensiere og/eller videreselge fotografiene til en tredjepart og bestiller holdes erstatningsansvarlig for all bruk av fotografiene av en tredjepart.
 • Gjøre fotografiet tilgjengelig for nyhetsplatformer, tidsskrifter og øvrig media.
 • Laste opp fotografiene til elektroniske tjenester som krever rettigheter over opplastet fotografier/plantegninger, som for eksempel Meta, med mindre annet er avtalt.
 • Gjøre høyoppløselige kopier av fotografiene tilgjengelig på internett slik at andre har tilgang til dem.
 • Bruke fotografiene til å promotere en annen fotograf eller en annen fotografisk tjeneste enn fotografen.
 • Bruke fotografiene i en kontekst som kan betegnes som ulovlig.

Ved alle brudd på forbudene er bestiller erstatningsansvarlig.

Kreditering

Alle fotografier (utover bruk til annonsering for salg/utleie) skal krediteres med fotografens navn (jfr. åndsverklovens § 43 a og § 3) med teksten «Foto: HUSFOTOGRAF/”fotografens navn”», om ikke annet er avtalt på forhånd. Publiseres fotografiet på internett (utover bruk til annonsering for salg/utleie) skal teksten husfotograf.no fortrinnsvis være en klikkbar link til www.husfotograf.no. Ved utelatelse av kreditering uten annen avtale belastes et gebyr på 100 % av kjøpesummen for fotografiet/oppdraget, pr. overtredelse.

Pris og gebyrer

Bilder/tegninger brukt i nyhetsartikler (trykk og internett) faktureres med gjeldende satser beskrevet og utarbeidet av Norsk Journalistlag.
For andre priser/løsninger, ta kontakt.

Rettigheter

HUSFOTOGRAF (Knipzet AS) har rett til å bruke bildene i sin markedsføring. Det vil si promotering på egne nettsider, sosiale medier, fotokonkurranser, utstillinger o.l., jamfør åndsverkloven §104d og §105.  Fotografen har rett til å referere til bestiller ved egen markedsføring. Dersom dette ikke er ønskelig må bestiller gi skriftlig beskjed ved inngåelse av avtale, da prisen på tjenesten vil endres.

Manipulering og endring av fotografier

Fotografiene får ikke endres på uten skriftlig tillatelse fra HUSFOTOGRAF (Knipzet AS)
Alle endringer, f.eks farger, beskjæring utover 10%, tillagt grafikk/tekst, skal godkjennes skriftlig før fotografiet publiseres.

Annet

  • Utvalg av bilder for levering av oppdraget foretas av fotografen.

  • Leverte fotografier/plantegninger skal gjennomgås av kunden uten ugrunnet opphold. Eventuell reklamasjon skal meddeles fotograf innen rimelig tid, jfr. kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

  • Publiserte bilder/tegniner er ansett som godkjent og kan ikke påklages i etterkant.

  • Vi forbeholder oss retten til å rette opp i feil og mangler før en eventuell tilbakebetalingskrav innfris. Ved krav om tilbakebetaling vil bruksretten på fotografier/plantegninger levert av oss falle helt bort. Levert materiale må slettes fra alle steder det er lagret/publisert før en eventuell tilbakebetaling kan finne sted.

  • Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for utførelse av arbeidet, herunder tillatelse til fotograferingssted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m.

  • I noen tilfeller vil du som kunde motta demobilder for utvelgelse. Demobilder vil ha vannmerke og være i redusert oppløsning. Demobilder representerer ikke fotografens endelige arbeid. Demobilder skal derfor ikke publiseres og skal slettes etter bruk.

  • Evt. tvister vedrørende oppdraget skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås kan være av partene bringe saken inn for de ordinære norske domstoler.

Definisjoner

Det er mange begreper man må forholde seg til som kjøper og selger avfotografiske tjenester og produkter. Her får du en oversikt over hva de ulike begrepene du kan støte på betyr.

ÅNDSVERK OG VERKSHØYDE

Åndsverkloven § 1 nevner eksempler på hva som kan være åndsverk: skrifter, foredrag,sceneverk, musikkverk, filmverk, fotografier, malerier, tegninger, skulpturer. Vilkåret for at noe avdette skal være åndsverk er at det som er skapt har «verkshøyde». Med «verkshøyde» menes atdet som er skapt må være et resultat av en tilstrekkelig mengde original og skapende innsats.Fotografier som har verkshøyde er åndsverk. Åndsverkloven omtaler disse fotografiene som«fotografiske verk».

OPPHAVSRETT

Opphavsrett er de rettighetene den som har skapt et åndsverk (opphavsmannen) har til det han/hun har skapt, altså til åndsverket. Opphavsretten er retten til å bruke åndsverket.Opphavsmannen kan gi andre rett til å bruke åndsverket (overdra hele eller deler av opphavsretten). De får da rett til å bruke åndsverket på den måten som opphavsmannen har samtykkettil.

BRUKSRETT

«Bruksrett» er det samme som opphavsrett, men brukes også om rettighetene til fotografier, og andre ting, som ikke har verkshøyde og dermed ikke er åndsverk. Den som har skapt noe, kan gi andre en rett til å bruke det som er skapt. De får da en rett til å bruke det som er skapt på den måten som skaperen av tingen har samtykket til.

FRI BRUK

Uttrykket «fri bruk» betyr at opphavsmannen/fotografen samtykker i at noen får en ubegrensetrett til å bruke åndsverket/fotografiet. Uttrykket «fri bruk» gir imidlertid ingen rett til å foreta endringer i åndsverket/fotografiet eller å overdra rettighetene til andre. Overdragelse av slikerettigheter må avtales særskilt.

OFFENTLIG BRUK

Med «offentlig bruk» menes all annen bruk av et åndsverk/fotografi, enn privat bruk.

EKSKLUSIV BRUKSRETT

«Eksklusiv bruksrett» betyr at opphavsmannen/fotografen har gitt bruksrett til et åndsverk/fotografi til én, og samtidig forpliktet seg til ikke å gi bruksrett til samme åndsverk/fotografitil andre.

IKKE-EKSKLUSIV BRUKSRETT

«Ikke-eksklusiv bruksrett» betyr at opphavsmannen/fotografen kan gi bruksrett til et åndsverk/fotografi, til flere brukere.

 

1999-2023